free hit counter Te drejtat e njeriut- mosdiskriminimi - PSD

Ne e shohim çdo gjeneratë përgjegjëse për fatin e vendlindjes së përbashkët dhe të mjedisit të saj.

Duke respektuar këto vlera të paqes individuale dhe të drejtësisë sociale, refuzojmë çdo paragjykim dhe diskriminim të bazuar mbi etni, ngjyrë, religjion, moshë, paaftësi, gjini apo orientim seksual—duke kundërshtuar të gjitha format e privilegjeve dhe të pabarazisë.