free hit counter Padisim Agjencionin për Informim dhe Privatësi për vendimin e tyre politik. - PSD

Vendimi për dënimin e PSD-së me 20,000€ ka vetëm një qëllim: pengimin e aktivitetit të saj politik. Baza ligjore mbi të cilën është shkruar kjo gjobë lëngon nga zbatimi i drejtë i dispozitave ligjore, përkatësisht i dispozitave përkatëse të Ligjit nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. PSD sot ka paditur këtë Agjension, duke kërkuar anulimin e vendimit, qartësisht të pabazë dhe tendencioz. Për më tepër, gjeni të bashkangjitur padinë.

https://psd-ks.com/wp-content/uploads/2023/04/Padi-ndaj-Agjencionit-per-Informim-dhe-Privatesi.pdf